Inntaksreglementet ble vedtatt 25.01.22 i skolestyret

 

 1. Generelt om inntaket

1.1. Nidelven skole drives i samsvar med Syvendedags Adventistsamfunnets religiøse grunnsyn og skolefilosofi.

1.2. Det forventes at foresatte til elever som søker plass ved skolen gjør seg kjent med skolens særpreg som er beskrevet i tilpassingen av kunnskapsløftet, inntaksreglementet og ordensreglementet, se www.nidelvenskole.no. Det forventes at alle elever viser respekt for skolens verdigrunnlag, retningslinjer og det livssyn skolen står for.

1.3. Vedtak om inntak er enkeltvedtak, j.fr. forvaltningslova §2, og skal skje i henhold til

bestemmelser i Friskoleloven § 3-1. Skolen har hele landet som inntaksområde.

 

 1. Prosedyre ved inntak

2.1. Søknadskjema fås ved henvendelse til skolen. Det er gitt nærmere opplysning om prosedyre ved inntak på www.nidelvenskole.no, sammen med kontaktinformasjon. Ved utsendelse av søknadsskjema sendes det med informasjonsmateriell om skolen.

2.2. Når skoleplass er bekreftet mottatt inviteres søkers foresatte til å delta på et informasjonsmøte med rektor, der skolens mål og grunnverdier blir gjennomgått og forklart. Gjelder det søknad til ungdomsskolen bes eleven om selv å være til stede på informasjonsmøtet.

2.3. Rektor står for elevinntaket.      

2.4. Vedtak om inntak meddeles søkerne skriftlig senest ti virkedager etter mottatt søknad. Søkerens foresatte skal innen angitt frist gi skriftlig melding om hvorvidt søkeren tar imot plassen. Søkere som blir satt på venteliste skal få skriftlig melding om dette. Ventelisten nummereres i prioritert rekkefølge ut fra de saklige grunnene i pkt 3.

2.5. Melding om mottak av plass sendes skolekontoret i elevens hjemkommune.

2.6. Ved avslag på søknaden skal det sendes melding om vedtaket med begrunnelse til søkerens foresatte.

2.7. Melding etter vedtak i 2.4 og 2.6 skal inneholde opplysning om adgangen til å påklage vedtaket i samsvar med forvaltningslova (av 10. februar 1967) §2, og kapittel V og VI. En eventuell klage sendes til skolen innen 3 uker. Endelig klageinstans er Departementet (delegert til fylkesmannen i Sør-Trøndelag).

 

 1. Prioritering av søkere

 

3.1. Ved inntak prioriteres skolens behov for en balansert sammensetning av elevmassen med hensyn til alder og skolens fysiske kapasitet. Skolen er tilskuddsgodkjent for 60 elever.

Antall elevplasser på de enkelte trinn/grupper vedtas på et skolestyremøte i perioden november til januar hvert år.

 

3.2. Søkere prioriteres i denne rekkefølge:

 1. Søkere med der søker selv, eller en av foreldrene eller besteforeldrene er medlemmer av Syvendedags Adventistsamfunnet
 2. Søkere som er barn av ansatte.
 3. Nye søkere til lavere klassetrinn prioriteres framfor nye søkere til høyere klassetrinn.
 4. Søkere med søsken som er elever ved skolen.
 5. Søkere fra andre frikirkelige samfunn.
 6. Høyeste karaktersnitt (siste tilgjengelige karakterer).

 

3.3 Maksimalt elevtall per klasse er:

 • 1.-2. trinn – 10 elever
 • 3.-4. trinn – 10 elever
 • 5.-7. trinn – 15 elever
 • 8.-10. trinn – 20 elever

 

3.4 Maksimalt elevtall per trinn

 • 8. trinn – 8 elever
 • 9. trinn – 8 elever
 • 10. trinn – 8 elever

 

 1. Søknadsfrister 

  4.1 Skolen har hovedopptak for kommende skoleår i slutten av februar med søknadsfrist 1. desember for 1. trinn og 15. februar for 2.-9. trinn. Søknadene blir besvart senest ti virkedager etter at de er mottatt. Dersom det er ledige plasser i søkers klasse, er det løpende opptak for alle klasser hele året, bortsett fra 10. trinn. For 10. trinn er siste opptaksdato satt til dagen før telledato, siste skoledag før 1. oktober.