Vedtatt i skolestyret den 28. juni 2012.

Skolen vår er en kristen livssynsskole drevet av Adventistsamfunnet. For at alle elever, lærere og annet personale skal få en trygg og trivelig arbeidsplass trenger skolen sine spesielle og konkrete regler.

Dette ordensreglementet skal bidra til å utvikle et skolefellesskap som er preget av kristne verdier og best mulig læring for den enkelte.

1. På Nidelven skole viser vi respekt og ansvar for oss selv og andre.

Derfor:

 • respekterer vi Guds ord og skolens kristne prinsipper
 • gjør vi mot andre det vi vil at de skal gjøre mot oss
 • respekterer vi at vi kan ha ulike meninger om samme sak
 • snakker vi til og om hverandre på en respektfull og mest mulig anerkjennende måte
 • hilser vi på hverandre
 • reiser vi oss og hilser god morgen i første time
 • oppbevarer vi verdisaker på en forsvarlig måte
 • sier vi ifra dersom vi vet at noen blir mobbet/plage

2. Skolen, skolegården og alt utstyret vi benytter på skolen tilhører oss alle.

Derfor:

 • holder vi det ryddig og pent både inne og ute
 • steller vi pent med utstyr og undervisningsmateriell
 • rydder vi etter oss og setter på plass brukt utstyr
 • gjør vi skolevasken ordentlig
 • holder vi orden i bokhyllene
 • har vi bind på alle lærebøker
 • bruker vi innesko i skolebygningen

3. Det er viktig at vi oppfører oss slik at alle får best mulig utbytte av undervisningen.

Derfor:

 • møter vi presis og godt forberedt til timene
 • går vi stille inn til time med en gang det «ringer» inn.
 • har vi med nødvendig utstyr til hver time
 • er vi positive og oppmerksomme i timene, lytte til lærer og til hverandre
 • gjør vi alt skolearbeidet, både hjemme og på skolen, grundig og til rett tid

(ved fravær fra undervisning er elevene selv pliktige til å underrette seg om lekser/oppgaver som er gitt i fraværsperioden. Er eleven uforberedt må skriftlig melding hjemmefra vises faglærer)

4. På Nidelven skole er det ikke tillatt:

 • å banne eller bruke krenkende språk
 • å mobbe, plage eller bruke vold
 • å ha på/ å bruke mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr
 • å bruke datamaskinene til noe annet enn skolen har bestemt
 • å forlate skolens område i løpet av skoledagen uten spesiell avtale
 • å oppholde seg på skolens område før og etter skoletid uten avtale mellom skolen og foreldre/foresatte
 • ta med seg rusmidler, røyk, snus, våpen eller farlige gjenstander
 • fuske på prøver eller levere inn avskrifter fra internett
 • å ha med seg godteri og energidrikk

5. Tiltak ved brudd på ordensreglementet:

 • muntlig/ skriftlig anmerkning fra lærer/ kontaktlærer/ skolens ledelse
 • muntlig/ skriftlig anmerkning fra skolens ledelse
 • involvering av foresatte
 • gjensitting
 • avtale med forpliktelser
 • inndragning
 • nedsatt karakter i orden/ oppførsel
 • pålegg om oppretting av skader
 • erstatning for ødeleggelser og skader  eller tap av materiell og hærverk
 • bortvisning fra skolen for inntil resten av dagen  for 1.-7.trinn eller  inntil 3 dager for 8.-10.trinn  (Privatskoleloven § 3-10)

6. Fremgangsmåte for behandling av disiplinærsaker:

Tiltak foretas på lavest mulig nivå. Læreren nærmest regelbruddet tar ansvar for at saken blir behandlet. Kontaktlæreren informeres. Ved gjentatte regelbrudd er kontaktlærer ansvarlig for videre tiltak. Alvorlige regelbrudd meldes til administrasjonen.

Før det foretas refsningstiltak, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som tar avgjørelsen (Privatskoleloven § 3-9). Bortvisning og enkeltvedtak kan påklages (Forvaltningsloven § 28 kap. V).