Forskrift om ordensreglement

Nidelven Skole

 

Hjemmel: Fastsatt av Skolestyret ved Nidelven Skole 15.03.2022 med hjemmel i lov 9. juni 2017 nr. 38 om frittståande skoler (friskolelova) § 3-9.

Skolen vår er en kristen livssynsskole drevet av Adventistkirken. For at alle elever, lærere og annet personale skal få en trygg og trivelig arbeidsplass trenger skolen sine spesielle og konkrete regler.

Dette ordensreglementet skal bidra til å utvikle et skolefellesskap som er preget av kristne verdier og best mulig læring for den enkelte.

 

 1. På Nidelven skole viser vi respekt, er høflige og viser omsorg for hverandre. Verdier: Respekt, Høflighet, Omsorg

Derfor skal vi:

 • Respektere Guds ord og skolens kristne prinsipper
 • Gjøre mot andre det vi vil at de skal gjøre mot oss
 • Respektere at vi kan ha ulike meninger om samme sak
 • Snakke til og om hverandre på en respektfull og mest mulig anerkjennende måte
 • Hilse på hverandre
 • Reise oss og hilse god morgen i første time
 • Si fra dersom vi vet at noen blir mobbet/plaget

 

 1. På Nidelven skole tar vi ansvar for alt og alle rundt oss på en god måte og er takknemlige for de ressursene vi har

Verdier: Ansvar, Takknemlighet


Derfor skal vi:

 • Holde det ryddig og pent både inne og ute
 • Stelle pent med utstyr og undervisningsmateriell
 • Rydde etter seg, rydde bort brukt utstyr
 • Gjøre skolevasken ordentlig
 • Holde orden i bokhyllene
 • Ha bind på alle lærebøker
 • Bruke innesko i skolebygningen
 • Oppbevare verdisaker på en forsvarlig måte

 

 1. På Nidelven skole er vi arbeidsomme og er lojale ovenfor lærere og medelever
  Verdier: Arbeidsom, Lojalitet

Derfor skal vi:

 • Møte presis og godt forberedt til timene
 • Gå stille inn til time med en gang det «ringer» inn.
 • Ha med nødvendig utstyr til hver time
 • Være positive og oppmerksomme i timene, lytte til lærer og til hverandre
 • Gjøre alt skolearbeidet, både hjemme og på skolen, grundig og til rett tid

(ved fravær fra undervisning er elevene selv pliktige til å underrette seg om lekser/oppgaver som er gitt i fraværsperioden. Er eleven uforberedt må skriftlig melding hjemmefra vises faglærer)

 

 1. På Nidelven skole ønsker vi å være sunne og vennlige mennesker som er ærlige og viser nestekjærlighet til hverandre:
  Verdier: Vennskap, Ærlighet, Nestekjærlighet

Derfor skal vi:

 • Snakke sant til både medelever og ansatte
 • Ikke Banne eller bruke krenkende språk
 • Ikke mobbe, plage og bruke vold eller annen fysisk krenkende atferd
 • Ikke ha på/ å bruke mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr som forstyrrer undervisningen
 • Ikke bruke datamaskinene til noe annet enn skolen har bestemt
 • Ikke forlate skolens område i løpet av skoledagen uten spesiell avtale
 • Ikke oppholde seg på skolens område før og etter skoletid uten avtale mellom skolen og foreldre/foresatte
 • Ikke ta med seg rusmidler, røyk, snus, våpen eller farlige gjenstander
 • Ikke Fuske på prøver eller levere inn avskrifter fra internett
 • Ikke ha med seg energidrikk, kaffe, godteri eller andre søtsaker uten avtale

 

 1. Tiltak ved brudd på ordensreglementet:
 • Muntlig/ skriftlig anmerkning fra lærer/ kontaktlærer/ skolens ledelse
 • Muntlig/ skriftlig anmerkning fra skolens ledelse
 • Involvering av foresatte
 • Gjensitting
 • Avtale med forpliktelser
 • Inndragning
 • Nedsatt karakter i orden/ oppførsel
 • Pålegg om oppretting av skader
 • Erstatning for ødeleggelser og skader eller tap av materiell og hærverk
 • Bortvisning fra skolen for inntil resten av dagen for 1.-7.trinn eller  inntil 3 dager for 8.-10.trinn  (Friskoleloven § 3-10)

 

 1. Fremgangsmåte for behandling av disiplinærsaker:

Tiltak foretas på lavest mulig nivå. Læreren nærmest regelbruddet tar ansvar for at saken blir behandlet. Kontaktlæreren informeres. Ved gjentatte regelbrudd er kontaktlærer ansvarlig for videre tiltak. Alvorlige regelbrudd meldes til administrasjon.  

Før det foretas refsningstiltak, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som tar avgjørelsen (Friskoleloven § 3-9). Bortvisning og enkeltvedtak kan påklages (Forvaltningsloven § 28 kap. V).